فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدترین انسانها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمة، المفرقون بین الأحبة؛(1769) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان اند.

سکوت مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): المؤمن یصمت لیسلم و ینطق لیغنم؛(1770) مؤمن سکوت می کند تا سالم بماند و سخن می گوید تا سود برد.

زبان و ارزش ها

امام حسین (علیه السلام): لاتقولوا بألسنتکم ما ینقص عن قدرکم؛(1771) چیزی بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.