فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهار زبان

لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه؛(1768) هیچ کس از گناه در امان نماند مگر آنکه زبان خود را مهار کند.

بدترین انسانها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمة، المفرقون بین الأحبة؛(1769) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان اند.

سکوت مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): المؤمن یصمت لیسلم و ینطق لیغنم؛(1770) مؤمن سکوت می کند تا سالم بماند و سخن می گوید تا سود برد.