فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بد زبانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار؛(1767) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بد زبانی ستم است و ستم در آتش است.

مهار زبان

لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه؛(1768) هیچ کس از گناه در امان نماند مگر آنکه زبان خود را مهار کند.

بدترین انسانها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمة، المفرقون بین الأحبة؛(1769) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان اند.