فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زبان و نفاق

قال أبو عبدالله (علیه السلام) ان الفحش و البذاء و السلاطة من النفاق؛(1766) امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا دشنام گویی، بدزبانی و زبان درازی از نفاق است.

بد زبانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار؛(1767) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بد زبانی ستم است و ستم در آتش است.

مهار زبان

لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه؛(1768) هیچ کس از گناه در امان نماند مگر آنکه زبان خود را مهار کند.