فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گفتار بیهوده

من سلط ثلاثاً علی ثلاث فکأنما أعان علی هدم عقله من أظلم نور تفکره بطول أمله و محاطرائف حکمته بفضول کلامه و أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فکأنما أعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله أفسد علیه دینه و دنیاه؛(1765) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد، به ویرانی عقلش کمک کرده است: آنکه نور تفکرش را به آرزوی درازش تاریک کند و آنکه شگفتی های حکمتش را به گفتار بیهوده اش نابود کند و آنکه پرتو اندرز گرفتن خود را به خواهش های نفسش خاموش کند. (هر که چنین کند) گویا هوس خود را بر ویرانی عقلش کمک داده و کسیکه عقلش را ویران کند دین و دنیای خویش را ساخته است.

زبان و نفاق

قال أبو عبدالله (علیه السلام) ان الفحش و البذاء و السلاطة من النفاق؛(1766) امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا دشنام گویی، بدزبانی و زبان درازی از نفاق است.

بد زبانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار؛(1767) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بد زبانی ستم است و ستم در آتش است.