فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

دو زبانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من لقی المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامة و له لسانان من نار؛(1764) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که مسلمانان را به دو رو و دو زبان دیدار کند، روز قیامت بیاید و حال آنکه از برای او دو زبان آتشی است.

گفتار بیهوده

من سلط ثلاثاً علی ثلاث فکأنما أعان علی هدم عقله من أظلم نور تفکره بطول أمله و محاطرائف حکمته بفضول کلامه و أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فکأنما أعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله أفسد علیه دینه و دنیاه؛(1765) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد، به ویرانی عقلش کمک کرده است: آنکه نور تفکرش را به آرزوی درازش تاریک کند و آنکه شگفتی های حکمتش را به گفتار بیهوده اش نابود کند و آنکه پرتو اندرز گرفتن خود را به خواهش های نفسش خاموش کند. (هر که چنین کند) گویا هوس خود را بر ویرانی عقلش کمک داده و کسیکه عقلش را ویران کند دین و دنیای خویش را ساخته است.