فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فصاحت در سخن

واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی؛(1763) و گره از زبانم بگشای؛ تا سخنان مرا بفهمند!

روایات

دو زبانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من لقی المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامة و له لسانان من نار؛(1764) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که مسلمانان را به دو رو و دو زبان دیدار کند، روز قیامت بیاید و حال آنکه از برای او دو زبان آتشی است.