فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ناخشنودی خدا از بدزبانی

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما؛(1762) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها(ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.

فصاحت در سخن

واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی؛(1763) و گره از زبانم بگشای؛ تا سخنان مرا بفهمند!

روایات