فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ناسازگاری قلب و زبان مشرک

کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لا ذمة یرضونکم بأفواههم و تأبی قلوبهم و أکثرهم فاسقون؛(1759) چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد)، در حالی که اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند، و نه پیمان را؟! شما را با زبان خود خشنود می کنند، ولی دلهایشان ابا دارد؛ و بیشتر آنها فرمانبردار نیستند!

شهادت زبان در قیامت

یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یعملون؛(1760) در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهد!

کارآیی عظیم زبان

قال رب اشرح لی صدری و یسرلی أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی؛(1761) (موسی) گفت: پروردگارا! سینه ام را گشاده کن؛ و کارم را برایم آسان گردان! و گره از زبانم بگشای؛ تا سخنان مرا بفمند!