فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اهمیت زبان

و ضرب الله مثلا رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شی ء و هو کل علی مولاه أینما یوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم و لله غیب السموت و الأرض و ما أمر الساعة الا کلمح البصر أو هو أقرب ان الله علی کل شی ء قدیر؛(1756) خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر زاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می باشد؛ او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد؛ آیا چنین انسانی، باکسی که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!

انسان، مسئول زبان خویش

کلا سنکتب ما یقول و نمدله من العذاب مدا و نرثه ما یقول و یأتینا فرداً؛(1757) هرگز چنین نیست! ما بزودی آنچه را می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت! آنچه را او می گوید (از اموال و فرزندان)، از او به ارث می بریم، و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد!

بد زبانی

أشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور أعینهم کالذی یغشی علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد أشحة علی الخیر أولئک لم یؤمنوا فأحبط الله أعملهم و کان ذلک علی الله یسیراً؛(1758) آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند؛ و هنگامی که (لحظات) ترس (و بحرانی) پیش آید، می بینی آنچنان به تو نگاه می کنند، و چشمهایشان در حدقه می چرخد، که گویی می خواهند قالب تهی کنند! اما وقتی حالت خوف و ترس فرونشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند (و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند!) در حالی که در آن نیز حریص و بخیلند؛ آنها (هرگز) ایمان نیاورده اند، از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد؛ و این کار بر خدا آسان است.