فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

اهمیت زبان

و ضرب الله مثلا رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شی ء و هو کل علی مولاه أینما یوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم و لله غیب السموت و الأرض و ما أمر الساعة الا کلمح البصر أو هو أقرب ان الله علی کل شی ء قدیر؛(1756) خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر زاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می باشد؛ او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد؛ آیا چنین انسانی، باکسی که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!

انسان، مسئول زبان خویش

کلا سنکتب ما یقول و نمدله من العذاب مدا و نرثه ما یقول و یأتینا فرداً؛(1757) هرگز چنین نیست! ما بزودی آنچه را می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت! آنچه را او می گوید (از اموال و فرزندان)، از او به ارث می بریم، و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد!