فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نکات

در حدیث قدسی آمده است: الصوم لی و أنا أجزی به؛(1753) روزه برای من است و من خود پاداش آن را می دهم. یعنی خداوند متعال ثواب آن را بدون واسطه می دهد. علاوه بر ثوابهایی که در کتاب و سنت ذکر شده است، فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین؛(1754) پس هیچ کس نمی داند که چه چشم روشنی هایی برای آنان مخفی شده است. یعن قابل وصف و توصیف نیست.(1755)
آثار و برکات روزه:
تقوی و خدا ترسی، در ظاهر و باطن، مهم ترین اثر روزه است.
روزه، یگانه عبادت مخفی است. نماز، حج، جهاد، زکات و خمس را مردم می بینند تاما روزه دیدنی نیست.
روزه، اراده انسان را تقویت می کند. کسی که یک ماه نان و آب و همسر خود را کنار گذاشت، می تواند نسبت به مال و ناموس دیگران خود را کنترل کند. روزه، باعث تقویت عاطفه است. کسی که یک ماه مزه گرسنگی را چشید و رنج گرسنگان را احساس می کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: روزه، نصف صبر است.
روزه مردمان عادی، همان خودداری از نان و آب و همسر است، اما در روزه خواص علاوه بر اجتناب از مفطرات، اجتناب از گناهان نیز لازم است، و روزه خاص الخاص علاوه بر اجتناب از مفطرات و پرهیز از گناهان، خالی بودن دل از غیر خداست. (تفسیر روح البیان).
روزه، انسان را شبیه فرشتگان می کند، فرشتگانی که از خوردن و آشامیدن و شهوت دورند.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس ماه رمضان را برای خدا روزه بدارد، تمام گناهانش بخشیده می شود. (تفسیر مراغی، ج 2، ص 69). چنان که در حدیث قدسی نیز آمده است که خداوند می فرماید: الصوم لی و انا اجزی به؛ روزه برای من است و من آن را پاداش می دهم.
اهمیت روزه چنان است که در روایات پاداش بسیاری از عبادات را چون پاداش روزه دانسته اند.
هر چند که روزه بر امت های پیشین نیز واجب بوده، ولی روزه ماه رمضان، مخصوص انبیا بوده است و در امت اسلامی، روزه رمضان بر همه واجب شده است. (تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 136).
از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها، روزه است.
روزه گرچه فوائد و منافع طبی از قبیل دفع و برطرف شدن مواد زاید بدن در اثر گرسنگی را دارد، اما سحرخیزی و لطافت روح و استجابت دعا در ماه رمضان چیز دیگری است و محروم واقعی کسی است که از این همه خیر و برکت محروم باشد.
محور دعوت انبیا یکی بوده است و همه آن بزرگواران مردم را به توحید و معاد، تقوی و عدالت، نماز و روزه، احسان به والدین و رسیدگی به محرومان دعوت می کردند.

زبان

آیات