فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حکمت روزه داری

حکمت روزه داشتن مگذار باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس وزتو شیطان تو رمیده شود

سرروزه

آن است سر روزه: کز هر بدی ببندی گوشی که بر گشودی، چشمی که باز داری
اوحدی مراغه ای

روزه واقعی

هر عضو را بدان که به تحقیق روزه ای است تا روزه تو روزه بود نزد پروردگار
عطار