فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

حکمت روزه داری

حکمت روزه داشتن مگذار باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس وزتو شیطان تو رمیده شود

سرروزه

آن است سر روزه: کز هر بدی ببندی گوشی که بر گشودی، چشمی که باز داری
اوحدی مراغه ای