فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه داری تمامی اعضا و جوارح!

بنابر روایت ابوبصیر، حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرماید: روزه داشتن تنها خودداری کردن از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست، زیرا حضرت مریم (علیه السلام) بنابر نقل قرآن کریم فرمود: انی نذرت للرحمن صوماً؛(1751) من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام (روزه سکوت). و منظور او از صوم (روزه)، صمت (سکوت) بود. پس شما به هنگام روزه داری زبان خویش را حفظ نمایید و نیز چشمانتان را و نسبت به یکدیگر حسد نورزید و با هم به نزاع برنخیزید. زیرا حسد ایمان آدمی را می بلعد همان گونه که آتش هیزم را بلعیده و از بین می برد.(1752)

اشعار

حکمت روزه داری

حکمت روزه داشتن مگذار باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس وزتو شیطان تو رمیده شود