فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه بی حاصل

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1740) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و چشم و اعضایش را پاس ندارد.

پاداش روزه دار

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الله تبارک و تعالی یقول الصوم لی و أنا أجری علیه؛(1741) امام صادق (علیه السلام) فرمود که خداوند تبارک و تعالی فرمود: روزه مال من است و من پاداش روزه دار را خواهم داد.

روزه مستحبی

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال أبی ان الرجل لیصوم یوماً تطوعاً یرید ما عند الله عزوجل فیدخله الله به الجنة؛(1742) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پدرم فرمود شخص یک روز، روزه مستحبی برای جلب رضایت الهی می گیرد، پس خداوند به واسطه این روزه او را وارد بهشت می کند.