فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پیوستگی عبادت روزه دار

قال علی (علیه السلام): نوم الصائم عبادة، و صمته تسبیح، و دعاؤه مستجاب، و عمله مضاعف. ان للصائم عند افطاره دعوة لا ترد؛(1739) خواب روزه دار عبادت، سکوتش تسبیح، دعای او مستجاب و (پاداش) عمل وی چند برابر است. بی شک برای روزه دار به هنگام افطار، دعایی است که رد نمی شود.

روزه بی حاصل

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1740) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و چشم و اعضایش را پاس ندارد.

پاداش روزه دار

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الله تبارک و تعالی یقول الصوم لی و أنا أجری علیه؛(1741) امام صادق (علیه السلام) فرمود که خداوند تبارک و تعالی فرمود: روزه مال من است و من پاداش روزه دار را خواهم داد.