فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه دل

امام علی (علیه السلام): صیام القلب عن الفکر فی الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام؛(1738) روزه دل، یعنی اندیشیدن به گناهان، برتر است از روزه شکم، یعنی غذا نخوردن.

پیوستگی عبادت روزه دار

قال علی (علیه السلام): نوم الصائم عبادة، و صمته تسبیح، و دعاؤه مستجاب، و عمله مضاعف. ان للصائم عند افطاره دعوة لا ترد؛(1739) خواب روزه دار عبادت، سکوتش تسبیح، دعای او مستجاب و (پاداش) عمل وی چند برابر است. بی شک برای روزه دار به هنگام افطار، دعایی است که رد نمی شود.

روزه بی حاصل

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1740) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و چشم و اعضایش را پاس ندارد.