فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزه و حفظ اعضا و جوارح

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1732) چه سودی دارد روزه برای روزه داری که زبان و گوش و شم و اعضایش را پاس ندارد.

بنای اسلام

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشی ء کما نودی بالولایة؛(1733) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. و برای چیزی همانند ولایت فریاد زده نشده است.

روزه سپر آتش

صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب؛(1734) علی (علیه السلام) فرمود: روزه در ماه مبارک رمضان سپر نجات از عقاب الهی است.