فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

همه رزق خود می خورند!

هر که را بینی به گیتی روزی خود می خورد گر ز خوان توست نانش ور ز خوان خویشتن
ابن یمین

طلب روزی غیر مقرر

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
حافظ

لقمه ها

بر سر هر لقمه بنوشته عیان کز فلان بن فلان بن فلان