فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روزی معلوم است

گر زمین را به آسمان دوزی ندهندت زیاده از روزی

همه رزق خود می خورند!

هر که را بینی به گیتی روزی خود می خورد گر ز خوان توست نانش ور ز خوان خویشتن
ابن یمین

طلب روزی غیر مقرر

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
حافظ