فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تقدیر روزی

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ

روزی معلوم است

گر زمین را به آسمان دوزی ندهندت زیاده از روزی

همه رزق خود می خورند!

هر که را بینی به گیتی روزی خود می خورد گر ز خوان توست نانش ور ز خوان خویشتن
ابن یمین