فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

رزاقیت خدا

بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
حافظ

تقدیر روزی

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ