فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه و روزی

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛(1697) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چون بنده ای گناه کند، روزی از او کناره می گیرد.

عامل فراوانی روزه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سره النساء فی الأجل و الزیادة فی الرزق فلیصل رحمه؛(1698) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس که طول عمر و فراوانی روزه، او را شادمان می کند، صله رحم کند.

برای آنانکه روزی و سود زیاد می خواهند

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی لایؤثر عبد هوای علی هوی نفسه الا کففت علیه ضیعته و ضمنت السماوات و الأرض رزقه و کنت له من وراء تجارة کل تاجر؛(1699) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سوگند به عزت و جلال و عظمت و والایی ام و بلندی مقامم که هیچ بنده ای خواست مرا بر خواست خودش بر نمی گزیند جز اینکه زندگی اش را کفایت کرده، آسمان ها و زمین را ضامن روزی اش می کنم و در تجارت هر تاجری، خودم پشتیبان سود او قرار می گیرم.