فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خدا بهترین تقسیم کننده روزی است

أهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجت لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون(1695) آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدگیر را مسخر کرده (و با هم تعاون نمایند)؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است!

روایات

نشانه یقین

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من صحة یقین المرء المسلم أن لا یرضی الناس بسخط الله و لا یلومهم علی ما لم یؤته الله فان الرزق لا یسوقه حرص حریص و لا یرده کراهیة کاره و لو أن أحدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لأدرکه رزقه کما یدرکه الموت؛(1696) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از درستی یقین مرد مسلمان آن است که مردم را بر آنچه خدای تعالی بر آنها عطا نفرموده است، ملامت نکنند، زیرا که روزی را حرص و آز شخص حریص نمی آورد و آن را کراهت کسی بر نمی گرداند و اگر یکی از شماها از روزی خود فرار کند، آنسان که از مردن فرار می کند، روزی اش به او برسد، چنانچه مرگ به او برسد.