فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خدا روزی ده است

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؛(1694) خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است!

خدا بهترین تقسیم کننده روزی است

أهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجت لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون(1695) آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدگیر را مسخر کرده (و با هم تعاون نمایند)؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است!

روایات