فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خدا روزی را هر چه بخواهد می دهد

له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شی ء علیم؛(1685) کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می سازد؛ او به همه چیز داناست.

کیفیت رسیدن رزق

أو لم یعلموا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون؛(1686) آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟! در این، آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند.

تقدیر الهی در افزایش روزی

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الأرض و لکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر؛(1687) هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم می کنند؛ از این رو بمقداری که می خواهد (و مصلحت می داند) نازل می کند، که نسبه به بندگانش آگاه و بیناست!