فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

خدا روزی را هر چه بخواهد می دهد

له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شی ء علیم؛(1685) کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می سازد؛ او به همه چیز داناست.

کیفیت رسیدن رزق

أو لم یعلموا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون؛(1686) آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟! در این، آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند.