فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رزق

آیات

خدا روزی را هر چه بخواهد می دهد

له مقالید السموت و الأرض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شی ء علیم؛(1685) کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می سازد؛ او به همه چیز داناست.