فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حقیقت و مجاز

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهرویی که عمل بر مجاز کرد
حافظ

نکات

ای برادر! در مکاید نفس و شیطان دقیق شو! بدان که نمی گذارد توی بیچاره یک عمل خالص بکنی و هم اعمال غیر خالصه را که خداوند به فضلش از تو قبول کرده نمی گذارند به منزل برسانی... . همه از خلوص و خدا خواهی فرسنگها دوریم.(1684)
ریا، نشانه عدم ایمان واقعی به پروردگار و قیامت است.
تنها عبادت خدا کافی نیست، دوری از هر گونه شرک و ریا لازم است.
غرور و ریا، از آفات قدرت در جبهه جنگ است.
به شرطی خیر و برکات انفاق به شما برمی گردد که در راه خدا باشد، نه از روی ریا، سمعه، خودنمایی و روابط و ملاحظات.
عمل برای دنیا و یا از روی ریا، در آخرت پوچ و تباه است.
اگر بدانیم همه چیز برای او روشن است، ریا و نفاق چرا؟
بهترین کار اگر همراه با اخلاص نباشد باطل است.
انسان، زمانی به اخلاص می رسد که هیچ گونه پاداش مادی و عنوانی و زبانی نخواهد.
زیربنای دریافت الطاف الهی، اخلاص است.
توجه به اخلاص، مسأله ای جدی است و باید با تأکید بیان شود، زیرا کار و تلاش بدون انگیزه الهی، ارزشی ندارد.

رزق