فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

غره مشو!

ای کبک خوش خرام کجا می روی به ناز غره مشو که گربه زاهد نماز کرد
حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد

حقیقت و مجاز

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهرویی که عمل بر مجاز کرد
حافظ

نکات

ای برادر! در مکاید نفس و شیطان دقیق شو! بدان که نمی گذارد توی بیچاره یک عمل خالص بکنی و هم اعمال غیر خالصه را که خداوند به فضلش از تو قبول کرده نمی گذارند به منزل برسانی... . همه از خلوص و خدا خواهی فرسنگها دوریم.(1684)
ریا، نشانه عدم ایمان واقعی به پروردگار و قیامت است.
تنها عبادت خدا کافی نیست، دوری از هر گونه شرک و ریا لازم است.
غرور و ریا، از آفات قدرت در جبهه جنگ است.
به شرطی خیر و برکات انفاق به شما برمی گردد که در راه خدا باشد، نه از روی ریا، سمعه، خودنمایی و روابط و ملاحظات.
عمل برای دنیا و یا از روی ریا، در آخرت پوچ و تباه است.
اگر بدانیم همه چیز برای او روشن است، ریا و نفاق چرا؟
بهترین کار اگر همراه با اخلاص نباشد باطل است.
انسان، زمانی به اخلاص می رسد که هیچ گونه پاداش مادی و عنوانی و زبانی نخواهد.
زیربنای دریافت الطاف الهی، اخلاص است.
توجه به اخلاص، مسأله ای جدی است و باید با تأکید بیان شود، زیرا کار و تلاش بدون انگیزه الهی، ارزشی ندارد.