فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه حافظ

بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد
حافظ

آن نازنین

غلام همت آن نازنینم که کار خبر بی روی و ریا کرد
حافظ

غره مشو!

ای کبک خوش خرام کجا می روی به ناز غره مشو که گربه زاهد نماز کرد
حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد