فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

طاعت بی ریا

طاعتی را که بی ریا بنهاد ننهی جمله باد باشد باد
اوحدی

توبه حافظ

بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد
حافظ

آن نازنین

غلام همت آن نازنینم که کار خبر بی روی و ریا کرد
حافظ