گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

طاعت بی ریا

طاعتی را که بی ریا بنهاد ننهی جمله باد باشد باد
اوحدی

توبه حافظ

بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد
حافظ