فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مسلک روزنامه

مرحوم اعلم الدوله ثقفی در مقالات خود نقل کرده است که وقتی ناپلئون از جزیره آلپ مراجعت می کرد، روزنامه های پاریس از روز حرکت تا روز ورود او به پایتخت عبارات ذیل را در شماره های متوالی نوشتند:
از قراری که خبر رسیده باز این غول بی شاخ و دم از مغاره خود بیرون آمده و به خیال آشامیدن خون ملت از جای خویش حرکت کرده است... .
بر حسب اخباری که به اداره ما رسیده ببر خون آشام در سواحل مملکت از کشتی پیاده شده است... .
بنابر خبری که داریم، بیوه کننده زنان و به کشتن دهنده جوانان به شهر رسیده است... .
خبرنگار ما می نویسد که آن ستمکار ظالم به شهر لیون وارد گشت....
اخبار رسیده حاکی است که ناپلئون به پایتخت نزدیک می شود.
آخرین خبر آن است که امپراطور به شهر رسیده است!
موکب ظفر انتساب اعلی حضرت همایونی امپراطور کل ممالک دیروز به پاریس وارد شدند و در قصر سلطنتی نزول اجلال فرمودند!(1683)

اشعار

طاعت بی ریا

طاعتی را که بی ریا بنهاد ننهی جمله باد باشد باد
اوحدی