فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نگاه داشتن عمل

عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال الابقاء علی العمل أشد من العمل قال و ما الابقاء علی العمل قال یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة لله وحده لا شریک له فکتب له سراً ثم یذکرها و تمحی فتکتب له علانیة ثم یذکرها فتمحی و تکتب له ریاء؛(1672) امام باقر (علیه السلام) می فرماید: نگاه داشتن عمل دشوارتر از خود عمل است. راوی گفت: نگاه داشتن عمل چیست؟ فرمودند: مردی برای خرسندی خدای یگانه بی شریک بخشش می کند یا خرجی می دهد و برایش نهان نوشته می شود. سپس آن را به زبان می آورد و نوشته از بین رفته، برایش پاداش آشکار نوشته می شود، سپس دوباره از آن سخن می گوید و آن نوشته نیز از بین می رود و برایش ریا نوشته می شود.

آخر الزمان و دینهای ریا کاری

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) سیأتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعاً فی الدنیا لا یریدون به ما عند ربهم یکون دینهم ریاء لا یخالطهم خوف یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم؛(1673) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: روزگاری بر مردم خواهد آمد که به جهت طمع به دنیا درون ها پلید و ظواهر نیکو می شوند و با ظاهر نیکو آنچه را نزد خدا است قصد نمی کنند، دینشان ریا کاری است و هیچ ترسی به آن نیامیخته است. آنگاه خداوند عذابی فراگیر بر آنان می فرستد و وقتی آنان همچون غرق شدگان دعا کنند، خداوند دعایشان را نمی پذیرد.

کار برای خدا

ما کان لله فهو لله و ما کان للناس فلا یصعد الی الله؛(1674) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر چه برای خدا باشد از آن و اوست و آنچه برای مردم انجام شود، به سوی خدا بالا نمی رود.