فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

هر ریا شرک است

قال أبو عبدالله (علیه السلام) کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله؛(1670) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر ریایی شرک است. همانا هر کس به خاطر مردم عملی انجام دهد پاداش او به گردن مردم است و هر کس عملی برای خدا انجام دهد، پاداشش به عهده خدا است.

پرهیز از ریا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال لعباد بن کثیر البصری فی المسجد و یلک یا عباد ایاک و الریاء فانه من عمل لغیر الله و کله الله الی من عمل له؛(1671) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وای بر تو ای عباد! (نام شخص است). از ریا بپرهیز که هر کس برای جز خدا عملی انجام دهد، خدا او را به همان شخصی که برایش عمل را انجام داده است، واگذار می کند.

نگاه داشتن عمل

عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال الابقاء علی العمل أشد من العمل قال و ما الابقاء علی العمل قال یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة لله وحده لا شریک له فکتب له سراً ثم یذکرها و تمحی فتکتب له علانیة ثم یذکرها فتمحی و تکتب له ریاء؛(1672) امام باقر (علیه السلام) می فرماید: نگاه داشتن عمل دشوارتر از خود عمل است. راوی گفت: نگاه داشتن عمل چیست؟ فرمودند: مردی برای خرسندی خدای یگانه بی شریک بخشش می کند یا خرجی می دهد و برایش نهان نوشته می شود. سپس آن را به زبان می آورد و نوشته از بین رفته، برایش پاداش آشکار نوشته می شود، سپس دوباره از آن سخن می گوید و آن نوشته نیز از بین می رود و برایش ریا نوشته می شود.