فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ربا مبطل عمل

الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما ءاتاهم الله من فضله و أعتدنا للکفرین عذاباً مهیناً و الذین ینفقون أمولهم رئاء الناس و لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و من یکن الشیطن له قریناً فساء قریناً؛(1664) آنها کسانی هستند که بخل می ورزند، و مردم را به بخل دعوت می کنند، و آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنها داده، کتمان می نمایند. (این عمل، در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته؛) و ما برای کافران، عذاب خوار کننده ای آماده کرده ایم. و آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند، و ایمان به خدا و روز بازپسین ندارند؛ (چرا که شیطان، رفیق و همنشین آنهاست؛) و کسی که شیطان قرین او باشد، بد همنشین و قرینی است.

روایات

بندگان گمنام

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) طوبی لعبد نومة عرفه الله و لم یعرفه الناس أولئک مصابیح الهدی و ینابیع العلم ینجلی عنهم کل فتنة مظلمة لیسوا بالمذاییع البذر و لا بالجفاة المراءین؛(1665) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خوشا بنده گمنامی که خدا او را می شناسد و مردم او را نمی شناسند. آنان، چراغهای هدایت و چشمه های دانش هستند که هر فتنه تاریکی از آنان برطرف می شود. آنان نه فاش کننده راز هستند؛ نه خشن و نه ریا کار.