فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نهی از ریا

و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیرهم بطراً و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط؛(1661) و مانند کسانی نباشید که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم، از سرزمین خود به (سوی میدان بدر) بیرون آمدند؛ و (مردم را) از راه خدا باز می داشتند؛ (و سرانجام شکست خوردند) و خداوند به آنچه عمل می کنند، احاطه (و آگاهی) دارد!

مذمت ریاکار

یقول أهلکت مالا لبداً أیحسب أن لم یره أحد؛(1662) می گوید: مال زیادی را (در کارهای خیر) نابود کرده ام! آیا (انسان) گمان می کند هیچ کس او را ندیده (که عمل خیری انجام نداده) است؟!

خودنما محروم از محبت خدا

و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احسناً و بذی القربی و الیتمی و المسکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أیمنکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخوراً؛(1663) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و دوست و همنشین، و واماندگان در سفر، و بردگانی که مال آنها هستید؛ زیرا خداوند، کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند،) دوست نمی دارد.