فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ربا و علم

نباشد چو کس آگه از علم دین نداند چو احکام را با یقین
بیفتد سرانجام اندر ربا شود او گرفتار خشم خدا

اعلان جنگ با خدا

زده اعلان جنگ با خدا را نهاده بیع نام هر ربا را

حلال و حرام

حرام و هم ربا گردیده شایع حلال آمد هلاک و گشت ضایع