فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مال حرام

خانه خریدی و و ملک باغ نهادی اساس ملک به مال ربا خانه به سود غله؟(1656)

ربا و علم

نباشد چو کس آگه از علم دین نداند چو احکام را با یقین
بیفتد سرانجام اندر ربا شود او گرفتار خشم خدا

اعلان جنگ با خدا

زده اعلان جنگ با خدا را نهاده بیع نام هر ربا را