فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قاضی نااهل

آن سفله ای که مفتی و قاضی است نام او تا پود و تار جامه اش از رشوه و رباست
گر درهمی دهد، بهشتی طمع کند کو آنچنان عبادت و زهدی که بیریاست؟

مال حرام

خانه خریدی و و ملک باغ نهادی اساس ملک به مال ربا خانه به سود غله؟(1656)

ربا و علم

نباشد چو کس آگه از علم دین نداند چو احکام را با یقین
بیفتد سرانجام اندر ربا شود او گرفتار خشم خدا