فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهلول و قصر متوکل

گویند: روزی بهلول بر متوکل وارد شد. متوکل وضع خوب و بد قصر خود را از وی پرسید. بهلول گفت: خوب است اگر دو عیب نداشته باشد. متوکل پرسید: آن دو عیب کدام است؟ بهلول گفت: اگر از مال حلال است، اسراف شده است و انه لا یحب المسرفین؛(1654) همانا خداوند متعال اسراف کاران را دوست ندارد. و اگر از مال حرام است، خیانت کرده ای که ان الله لا یحب الخائنین؛(1655) همانا خداوند خائنین را دوست ندارد.

اشعار

قاضی نااهل

آن سفله ای که مفتی و قاضی است نام او تا پود و تار جامه اش از رشوه و رباست
گر درهمی دهد، بهشتی طمع کند کو آنچنان عبادت و زهدی که بیریاست؟