فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ربا حرام همیشگی

عن الرضا (علیه السلام): اعلم یرحمک الله أن الربا حرام سحت من الکبائر و مما قد وعد الله علیه النار فنعوذ بالله منها و هو محرم علی لسان کل نبی و فی کل کتاب؛(1647) امام رضا (علیه السلام) فرمود: بدان - خداوند تو را رحمت کند - همانا ربا حرام است، و گناهی از کبائر است و از آن چیزهایی است که خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه می بریم به خدا از آن و ربا در زبان هر پیامبر و در هر کتاب آسمانی حرام است.

عظمت گناه ربا

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال الربا سبعون جزءاً أیسره مثل أن ینکح الرجل أمه فی بیت الله الحرام؛(1648) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ربا هفتاد قسم است. کوچکترین آن گناهش مثل کسی است که با مادرش در خانه خدا زنا کند.

داستانها