فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی برکتی حرام

قال أبوالحسن (علیه السلام) یا داود ان الحرام لا ینمی و ان نمی لا یبارک له فیه؛(1645) حضرت ابالحسن (علیه السلام) فرمودند: یا داود! حرام رشد نمی کند و اگر رشد کند و افزایش پیدا کند، برکت ندارد.

ملعونین در ربا

عن علی (علیه السلام) قال لعن رسول الله فی الربا خمسة آکله و مؤکله و بایعه و مشتریه و شاهدیه و کاتبه؛(1646) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پنج گروه را در ربا لعنت کرده است: رباخوار و وکیل و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهدان در ربا.

ربا حرام همیشگی

عن الرضا (علیه السلام): اعلم یرحمک الله أن الربا حرام سحت من الکبائر و مما قد وعد الله علیه النار فنعوذ بالله منها و هو محرم علی لسان کل نبی و فی کل کتاب؛(1647) امام رضا (علیه السلام) فرمود: بدان - خداوند تو را رحمت کند - همانا ربا حرام است، و گناهی از کبائر است و از آن چیزهایی است که خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه می بریم به خدا از آن و ربا در زبان هر پیامبر و در هر کتاب آسمانی حرام است.