فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ربا و علم فقه

عن علی (علیه السلام) من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا؛ هر کس بدون آگاهی از علم فقه تجارت کند، در ربا خواری افتد.

بی برکتی حرام

قال أبوالحسن (علیه السلام) یا داود ان الحرام لا ینمی و ان نمی لا یبارک له فیه؛(1645) حضرت ابالحسن (علیه السلام) فرمودند: یا داود! حرام رشد نمی کند و اگر رشد کند و افزایش پیدا کند، برکت ندارد.

ملعونین در ربا

عن علی (علیه السلام) قال لعن رسول الله فی الربا خمسة آکله و مؤکله و بایعه و مشتریه و شاهدیه و کاتبه؛(1646) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پنج گروه را در ربا لعنت کرده است: رباخوار و وکیل و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهدان در ربا.