فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه در ربا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أربعة لا یجزن فی أربع الخیانة و الغلول و السرقة و الربا لایجزن فی حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة؛(1644) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چهار چیز است که در چهار چیز دیگر اجازه داده نشده است: 1 - خیانت و 2 - غل در معامله و 3 - سرقت و 4 - ربا را در 1 - حج و 2 - عمره و 3 جهاد و 4 صدقه روا ندانسته اند.

ربا و علم فقه

عن علی (علیه السلام) من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا؛ هر کس بدون آگاهی از علم فقه تجارت کند، در ربا خواری افتد.

بی برکتی حرام

قال أبوالحسن (علیه السلام) یا داود ان الحرام لا ینمی و ان نمی لا یبارک له فیه؛(1645) حضرت ابالحسن (علیه السلام) فرمودند: یا داود! حرام رشد نمی کند و اگر رشد کند و افزایش پیدا کند، برکت ندارد.