فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ترس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر امت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أخوف ما أخاف علی أمتی من بعدی هذه المکاسب الحرام و الشهوة الخفیة و الربا؛(1643) پیامبر فرمود: آنچه که بر امتم بسیار می ترسم بعد از خودم، مکاسب حرام و شهوات پنهانی و ربا است.

صدقه در ربا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أربعة لا یجزن فی أربع الخیانة و الغلول و السرقة و الربا لایجزن فی حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة؛(1644) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چهار چیز است که در چهار چیز دیگر اجازه داده نشده است: 1 - خیانت و 2 - غل در معامله و 3 - سرقت و 4 - ربا را در 1 - حج و 2 - عمره و 3 جهاد و 4 صدقه روا ندانسته اند.

ربا و علم فقه

عن علی (علیه السلام) من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا؛ هر کس بدون آگاهی از علم فقه تجارت کند، در ربا خواری افتد.