فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدترین کسبها

قال رسول الله شر المکاسب کسب الربا؛(1641) بدترین کسبها کسبی است که آمیخته با ربا باشد.

ربا از گناهان کبیره

عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سمعته یقول الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمداً و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنه و أکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلماً قال و التعرب و الشرک واجد؛(1642) ابو بصیر گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد، شرک به خدای بزرگ، تهمت به زن پاک، ربا خواری پس از علم بهه حرمت آن، گریختن از جهاد، بازگشت از هجرت، نافرمانی پدر و مادر، به ستم خوردن مال یتیم، امام فرمودند و بازگشت از هجرت با شرک یکی است.

ترس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر امت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أخوف ما أخاف علی أمتی من بعدی هذه المکاسب الحرام و الشهوة الخفیة و الربا؛(1643) پیامبر فرمود: آنچه که بر امتم بسیار می ترسم بعد از خودم، مکاسب حرام و شهوات پنهانی و ربا است.