فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه عظیم ربا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال درهم ربا أشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم؛(1640) گناه یک درهم ربا بدتر است از هفتاد بار زنا که با محارم انجام شود.

بدترین کسبها

قال رسول الله شر المکاسب کسب الربا؛(1641) بدترین کسبها کسبی است که آمیخته با ربا باشد.

ربا از گناهان کبیره

عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سمعته یقول الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمداً و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنه و أکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلماً قال و التعرب و الشرک واجد؛(1642) ابو بصیر گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد، شرک به خدای بزرگ، تهمت به زن پاک، ربا خواری پس از علم بهه حرمت آن، گریختن از جهاد، بازگشت از هجرت، نافرمانی پدر و مادر، به ستم خوردن مال یتیم، امام فرمودند و بازگشت از هجرت با شرک یکی است.